ESCO

Bouwen aan een duurzame toekomst

Het project ESCOLIMBURG 2020 vertaalt de provinciale en gemeentelijke klimaatambitie naar de praktijk, door te focussen op het versneld energieperformanter maken (energetische renovatie en hernieuwbare energie) van het bestaande gemeentelijk en provinciaal gebouwenpatrimonium. De bestaande ESCO van Infrax zal hiervoor als uitgangspunt dienen. Voor de gemeenten is het belangrijk dat zij in het kader van hun lokaal klimaatbeleid zelf het goede voorbeeld geven: practice what you preach.

Het project ESCOLIMBURG2020 is een samenwerking tussen de provincie Limburg, Infrax en Dubolimburg. Dubolimburg staat in voor begeleiding en competentieontwikkeling van de gemeenten, provincie Limburg en bouwprofessionelen om deze in staat te stellen prioritaire investeringen te definiëren en in de loop van het investeringsproces de juiste beslissingen te nemen. Hiervoor zal een aangepast instrumentarium worden uitgewerkt. Infrax staat, via het bestaande ESCO aanbod in voor de investeringen voor de realisatie. Dit bestaande ESCO aanbod wordt tijdens het project verfijnd en geoptimaliseerd. Het projectmanagement is in handen van de provincie Limburg.

Het project ESCOLIMBURG2020 is een Intelligent Energy Europe – Mobilising Local Energy Investments (IEE-MLEI) project. Het start op 1 april 2013 en liep tot 1 april 2017.

ESCO BETEKENT WINST!

Esco gaat uit van de integrale aanpak en benadert het gebouw vanuit een totaalconcept. We vertrekken vanuit de Total Cost Of Ownership en stellen steeds de meest optimale oplossing voor, rekening houdend met terugverdientijden, beschikbare budgetten en uiteraard de eisen en noden van het bestuur en de mensen op de werkvloer. We zoeken ALTIJD naar de best mogelijke oplossing. 

Esco stelt zijn grote knowhow en ervaring ter beschikking, en heeft een grote capaciteit om alle werken - van finetuning van bestaande verwarmingsinstallaties tot een grondige totaalrenovatie van het gebouw - in eigen huis voor te bereiden. 

Esco biedt kansen aan steden en gemeenten om hun patrimonium nu al op een financieel efficiënte manier klaar te maken voor de toekomst en op die manier NU al geld te verdienen en de gebouwen op te waarderen zodat hun levensduur op een kwalitatieve manier wordt verlengd.

Esco reikt een helpende hand naar vaak overbevraagde stadsdiensten en vult de bestaande expertise van ambtenaren graag aan met up-to-date informatie uit haar omvangrijke netwerk.

Esco is een perfecte manier om uitvoering te geven aan de verplichtingen voortkomende uit de ondertekening van het Covenant Of Mayors

Esco biedt nieuwe financieringsmogelijkheden en -technieken die passen binnen de nieuwe BBC.